วิสัยทัศน์ (VISION)

“เทศบาลตำบลจำปาขันน่าอยู่ สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมงามตา พัฒนาคุณภาพชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม”

พันธกิจ (MISSION)

1. การเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเพิ่มรายได้แก้ไขปัญหาความยากจน

2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและการกีฬา

3. การส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. การพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้ มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

5. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนให้เข็มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

6. การส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างเสริมสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง

จุดมุ่งหมายการพัฒนา (GOALS)

1. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ และปัญหาความยากจนลดลง

2. ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น

3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น

4. เพิ่มพูนการเรียนรู้ของชุมชน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

5. มีการคมนาคมที่สะดวกและได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง และเพียงพอ

6. ประชาชนมีความรู้ความสามารถ และมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง

7. ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการและรับการดูแลมีคุณภาพชีวิตที่ดี

8. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

9. ชุมชนมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี

10. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำใช้เพื่อการเกษตรที่เพียงพอ

11. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

12. ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (STRATEGY) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page