กองกองช่าง

"'

นางสาวยุวดี กลางคาร

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายพิษณุ  ศิลาเณร

นายพิษณุ ศิลาเณร

นายช่างโยธา รักษาราชการแทน

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

 
นายพิษณุ  ศิลาเณร

นายพิษณุ ศิลาเณร

นายช่างโยธา

นายสมพงษ์  หัดกล้า

นายสมพงษ์ หัดกล้า

นายช่างโยธา


นายวิญญู หินซุย

ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายวีระศักดิ์ สืบชาติ

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ


นายนนท์ชัย อรรคฮาด

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายสุริยัน เก่งแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา


นายยุทธนา สุขสีดา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายพรชัย มาหินกอง

ผู้ดูแลสวน(ผู้มีทักษะ)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page