โดย งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

  

ภาษีบำรุงท้องที่ ที่ดิน หมายถึง พื้นที่ดินรวมถึงภูเขาและแหล่งน้ำด้วย

เจ้าของที่ดิน หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (สำรวจใหม่) ผู้มีหน้าที่เสีย ภาษียื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.) ภายในเดือนมกราคม (สำรวจใหม่ทุกระยะ 4 ปี ) 

เสียภาษีภายในเดือนมกราคม–เมษายนของทุกปี หรือภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ประเมินคำนวณราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางที่ดินกำหนดขึ้นเพื่อใช้ใน การจัดเก็บภาษี X กับอัตราภาษีเนื้อที่ดินเพื่อคำนวณภาษี (ไร่= เนื้อที่ครอบครอง-เนื้อที่ลดหย่อน) เนื้อที่ดินในเขตเทศบาลตำบลจำปาขัน เนื้อที่ลดหย่อนไม่เกิน 1 ไร่ เงินเพิ่มในกรณีที่ไม่เสียภาษี ในกำหนดเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษี

โทษทางแพ่ง

*ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในเวลากำหนดเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษี

*ยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษี

*แจ้งจำนวนเนื้อดินไม่ถูกต้องให้เสียเงินเพิ่ม 1 เท่าของภาษี

*ไม่ชาระภาษีภายในกำหนดเสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี

โทษทางอาญา

*พยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบำรุงท้องที่โทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

*ไม่ยอมชี้เขตหรือไม่ยอมแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินโทษจาคุก 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

*ขัดขวางเจ้าพนักงานโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท

*ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นโรงเรือน หมายถึง บ้าน,ตึกแถว,อาคาร,ร้านค้า,สำนักงาน,บริษัท,ธนาคาร,โรงแรม,โรงภาพยนตร์,โรงพยาบาล,โรงเรียนแฟลต,สนามมวย,สนามม้า,คลังสินค้า,หอพัก ฯลฯ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินคือเจ้าของทรัพย์สินนั้นๆ ค่าภาษีผู้เสียภาษีชาระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปีของทรัพย์สินในอัตราร้อยละ 12.5 ต่อปี

 

ขั้นตอนการเสียภาษี

1.เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแจ้งรายการทรัพย์สิน (แบบภ.ร.ด.2) ภายใน เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

2.เจ้าหน้าที่จะทำการประเมินค่าภาษี

3.เสียภาษีภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมินหรือยื่นแบบ (ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี )

4.หากไม่เสียภาษีภายในกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มดังนี้

-เสียภาษีไม่เกิน 1 เดือนเสยีเงินเพิ่มร้อย 2.5 ของค่าภาษีค้าง

-เสียภาษีเกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีค้าง

-เสียภาษีเกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อยละ 7.50 ของค่าภาษีค้าง

-เสียภาษีเกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีค้าง

บทกำหนดโทษ

ไม่ยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) ภายในกำหนดปรับ 200 บาท (มาตรา 46) แจ้งข้อความเท็จโดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงภาษีต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนปรับไม่เกิน 500 ความหมายป้ายแสดงชื่อยี่ห้อหรือ เครื่องหมายในการประกอบการค้าเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆด้วยอักษรภาพเครื่องหมาย

ภาษีป้าย

ขั้นตอนการเสียภาษี

1. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแจ้งรายการทรัพย์สิน (แบบภ.ร.ด.2) ภายใน เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

2. เจ้าหน้าที่จะทำการประเมินค่าภาษี

3. เสียภาษีภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมินหรือยื่นแบบ (ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี )

4. หากไม่เสียภาษีภายในกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มดังนี้

- เสียภาษีไม่เกิน 1 เดือนเสยีเงินเพิ่มร้อย 2.5 ของค่าภาษีค้าง

- เสียภาษีเกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีค้าง

- เสียภาษีเกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อยละ 7.50 ของค่าภาษีค้าง

- เสียภาษีเกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีค้าง

 

 

บทกำหนดโทษ

ไม่ยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) ภายในกำหนดปรับ 200 บาท (มาตรา 46) แจ้งข้อความเท็จโดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงภาษีต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือนปรับไม่เกิน 500 ความหมายป้ายแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายในการประกอบการค้าเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆด้วยอักษรภาพเครื่องหมาย

1. เจ้าของป้าย

2. ผู้ครอบครองป้ายหรือเจ้าของที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งอยู่

การคำนวณพื้นที่ป้ายอัตราค่าภาษีป้ายป้ายที่มีขอบเขตคำนวณดังนี้ส่วนกว้างที่สุด x ส่วน ยาวที่สุดของป้ายนั้นป้ายที่ไม่มีขอบเขตคำนวณดังนี้ให้ถือตัวอักษรภาพที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตเพื่อ กำหนดส่วนกว้างที่สุดยาวที่สุดอัตราภาษีป้ายแบ่งเป็น3 อัตรา

ลักษณะ      ราคา(บาท)

1. อักษรไทยล้วน

2. อักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมาย 

3. ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยหรืออักษรไทยอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

***ป้ายใดที่เสียต่ำกว่า 200 บาทให้เสีย 200 บาท***

3 บ. / 500 ตร.ซม..

20 บ. / 500 ตร. ซม.

40 บ. / 500 ตร.ซม

 

ตัวอย่างการคำนวณภาษีป้าย ให้คำนวณโดยนำพื้นที่ป้ายคูณด้วยอัตราภาษีป้ายเช่นป้าย ที่ต้องเสียภาษีมีพื้นที่ 10,000 ตร.ซม. เป็นป้ายประเภทที่ 2 เสียภาษีดังนี้          

10,000 / 500 x 20 = 400 บาท

 

ขั้นตอนการเสียภาษี

1. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) พร้อมหลักฐานภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

2. พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินค่าภาษีป้าย

3. เสียภาษีป้ายภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

4. ไม่เสียภาษีภายในกำหนดเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษีป้าย

 

บทกำหนดโทษ

ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ปรับตั้งแต่ 5,000-10,000 บาท (มาตรา35) แจ้งข้อความเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาทหรือทั้งจาทั้งปรับ (มาตรา 34)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จัดเก็บภาษี

คำถามที่พบบ่อย