ฝ่ายปกครอง

นางสาวอัจฉริยา  สิมมา

นางสาวอัจฉริยา สิมมา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

นายอำพัน นาไทร

หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางสาวสุภาพร ลำใย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางวรวรรณ โอสระคู

เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวพิชญา เอี้ยงหลง

เจ้าพนักงานธุรการ


ว่าที่ร้อยตรีภูเมธ ศิริธรรมโชติ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวลัดดาวรรณ คำผาย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวประไพรศรี รักษา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวชนัดดา พันธ์ลา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวรจนา สอนสระคู

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสันติภาพ ทาสระคู

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายธนากรณ์ สาริกุล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายปิยะ บุดดา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ


นายปรมินทร์ มากมี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ


นายยุทธพล แก้วสมบัติ

ช่างเครื่องสูบน้ำ

 

นายธีรเนตร หินซุย

พนักงานดับเพลิง


นายมนัส สมหนองบัว

คนงานทั่วไป


นายเปรียว วันภูงา

คนงานทั่วไป

 

นายประภาส วงศ์น้ำคำ

พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ


นายถนอม สอนวิชา

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page