โดย งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด