ฝ่ายปกครอง

นางสาวอัจฉริยา  สิมมา

นางสาวอัจฉริยา สิมมา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

0819640460

 

นายอำพัน นาไทร

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

0951732259


นางสาวสุภาพร ลำใย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

0800100452


นางวรวรรณ โอสระคู

เจ้าพนักงานธุรการ

08101932699


นางสาวพิชญา เอี้ยงหลง

เจ้าพนักงานธุรการ

0996415315 


ว่าที่ร้อยตรีภูเมธ ศิริธรรมโชติ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0879051218


นางสาวลัดดาวรรณ คำผาย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

0890075084


นางสาวประไพรศรี รักษา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

0811733923


นางสาวชนัดดา พันธ์ลา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

0981387898


นางสาวรจนา สอนสระคู

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

0904010940

นางสาวศุภัทษร อินสำโรง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสมพันธ์

0929033543


นายสันติภาพ ทาสระคู

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0883151402


นายธนากรณ์ สาริกุล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0987096858


นายปิยะ บุดดา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

0833342256

 


นายมารุต ยิ่งโสภา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

0952742328

 

นายยุทธพล แก้วสมบัติ

ช่างเครื่องสูบน้ำ

0832577656


นายธีรเนตร หินซุย

พนักงานดับเพลิง

0933922232


นายมนัส สมหนองบัว

คนงานทั่วไป

0653329195

 

นายเปรียว วังภูงา

คนงานทั่วไป

0930878050


นายประภาส วงศ์น้ำคำ

พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ

0812631140


นายถนอม สอนวิชา

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

0811835813

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จัดเก็บภาษี

คำถามที่พบบ่อย