กองคลัง


นางฐิตาภัสร์ จันทเรืองพงศ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

"

นายอาทิตย์ แก้วเขียว

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง


นายอาทิตย์ แก้วเขียว

นักวิชาการเงินและบัญชี


นายจักรี ไชยสิงห์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

"

นายดุรงค์ฤทธิ์ สุกใส

เจ้าพนักงานธุรการ

"

นางสาวชนุตพร นุ่นไทย

เจ้าพนักงานพัสดุ

"/

นางสาววราพร พลหินกอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

"/

นางสุกัญญา หลวงสนาม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวนิโลบล หอมวงศ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวศิริมล ศรีทานันท์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวจิรพรรณ เจริญสุข

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page