ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมเป็นที่ราบลุ่มและเนินเหมาะสมแก่การทำการเกษตร เช่น ปลูกข้าว ทำไร่ ปลูกพืชผัก และที่อยู่อาศัย

ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดูฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว

ลักษณะของดิน สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ และยังมีดินเค็มอยู่ทั่วไป พื้นราบเหมาะสมแก่การทำการเกษตร เช่น ปลูกข้าว ทำไร่ ปลูกพืชผัก

ลักษณะของแหล่งน้ำ

  1. มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ ลำน้ำเสียว

  2. มีแหล่งน้ำ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบ่อพัน แก้มลิง คลอง หนอง ฝายทดน้ำ

  3. การใช้น้ำทรัพยากรน้ำส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตร และการประมง

ลักษณะของไม้และป่าไม้ ในพื้นที่ไม่อยู่ในเขตป่าไม้ ไม้มีเล็กน้อยในพื้นที่สาธารณะ มีเนื้อที่ประมาณ 1,123 ไร่

ด้านการเมือง/การปกครอง 

เขตการปกครอง ตำบลจำปาขัน ประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน อยู่ในเทศบาลตำบลจำปาขันทั้งหมด ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านโคกสมบูรณ์ นายวิบูลย์ เสาว์หินกอง ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 2 บ้านโพนทัน นายวิรัตน์ นาแซง ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 3 บ้านปลาค้าว นายจันทร์ทา รมณี ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 4 บ้านโคกฮัง นายภูศิน ลาสองชั้น ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 5 บ้านตำแย นายบุญร่วม ชุมเหมา ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 6 บ้านตาเณร นายณฐนนท์ สิงห์ดงเมือง กำนันตำบลจำปาขัน

หมู่ที่ 7 บ้านหนองจาน นายนิรันดร์ พรมดงมัน ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 8 บ้านหญ้าหน่อง นายทองปาน อรรคฮาด ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 9 บ้านหนองมะดุม นายอุดร หินซุย ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 10 บ้านหนองมะเหียะ นายเดช หลวงสนาม ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 11 บ้านหัวดง นายอำพันธ์ อภิโชติธนกุล ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 12 บ้านหนองโสน นางสุภาวดี สิมเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน

ประชากร

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 6,732 คน แยกเป็นชาย 3,403 คน หญิง 3,329 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 267.28 คนต่อตารางกิโลเมตร

หมู่ที่ บ้าน

จำนวน

ครัวเรือน

จำนวนประชากร(คน)


ชาย หญิง รวม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 บ้านโคกสมบูรณ์

บ้านโพนทัน

บ้านปลาค้าว

บ้านโคกฮัง

บ้านตำแย

บ้านตาเณร

บ้านหนองจาน

บ้านหญ้าหน่อง

บ้านหนองมะดุม

บ้านหนองมะเหียะ

บ้านหัวดง

บ้านโหนองโสน

90

130

178

153

132

168

258

103

78

122

112

122

188

249

399

341

282

291

535

208

175

225

277

233

156

253

366

308

256

330

547

186

171

233

255

268

344

502

765

649

538

621

1,082

394

346

458

532

501

รวม   1,646  3,403 3,329  6,732 


 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จัดเก็บภาษี

คำถามที่พบบ่อย