ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลจำปาขันและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจำปาขันร่วมกันประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลจำปาขัน ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น ณ หอประชุมเทศบาลตำบลจำปาขัน

เทศบาลตำบลจำปาขันได้จัดเวทีประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น  เป็นต้นไป ณ หอประชุมเทศบาลตำบลจำปาขัน

เทศบาลตำบลจำปาขันได้จัดโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ บริเวณริมอ่างเก็บน้ำบ่อพันขัน หมู่ที่ 8 บ้านหญ้าหน่อง ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลจำปาขันรณรงค์ให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทุกส่วนราชการร่วมกันคัดแยกขยะในสำนักงานเทศบาลตำบลจำปาขัน เพื่อเป็นการลด และคัดแยกมูลฝอย และนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่