วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.30 น. ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลจำปาขัน บ้านตาเณร หมู่ที่ 6 ตำบลจำปาขัน  นายเดช  มาหินกอง  นายกเทศมนตรีตำบลจำปาขัน  ร่วมกับคณะบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจำปาขัน  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างเทศบาล  จิตอาสาและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดตลาดสดเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช"

วันที่ 25  มิถุนายน  2563  เวลา  10.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลจำปาขัน  เทศบาลตำบลจำปาขันได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเหตุวาตภัย  หมู่ที่ 1, 2, 4, 7, 8, 10 และหมู่ที่ 11 ที่ประสบภัยพิบัติเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 

วันที่ 5 มิถุนายน 2563  เวลา 10.00 น.  ณ  หอประชุมเทศบาลตำบลจำปาขัน  นายเดช  มาหินกอง  นายกเทศมนตรีตำบลจำปาขัน  เป็นประธานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลจำปาขัน  ร่วมกับคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาช่วยเหลือประชาชน หมู่ที่ 1, 2, 4, 7, 8, 10 และหมู่ที่ 11 ที่ได้รับความเดือดร้อนบ้านเรือนที่อยู่อาศัย วัด คอกสัตว์และยุ้งข้าวได้รับความเสียหายจากพายุฝนฟ้าตกหนักและลมกรรโชกแรง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอประขุมเทศบาลตำบลจำปาขัน  นายเดช  มาหินกอง  นายกเทศมนตรีตำบลจำปาขัน  เป็นประธานประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2563  เพื่อมอบนโยบาย ปรึกษาหารือ ติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละกอง/งาน  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานเทศบาล ร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล

วันพฤหัสบดีที่  30  เมษายน  2563  เวลา 11.00 น. ณ  หอประชุุมเทศบาลตำบลจำปาขัน  นายเดช  มาหินกอง  นายกเทศมนตรีตำบลจำปาขัน   ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารตลาดสดเทศบาลตำบลจำปาขัน  ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลจำปาขัน และผู้ประกอบการขายสินค้าอุปโภคบริโภค  เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินการเปิดตลาดและจำหน่ายสินค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลจำปาขัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   โดยที่ประชุมมีมติกำหนดเปิดตลาดสดเทศบาล ตั้งแต่วันอังคารที่  5  พฤษภาคม 2563  เป็นต้นไป

เนื้อหาอื่นๆ...

จัดเก็บภาษี

คำถามที่พบบ่อย