เทศบาลตำบลจำปาขันได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 16 - 20 มีนาคม 2563 ณ หมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน ภายในเขตเทศบาลตำบลจำปาขัน

เทศบาลตำบลจำปาขันได้จัดโครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563  ระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2563  ณ หอประชุมเทศบาลตำบลจำปาขัน และจังหวัดเพชรบุรี

เทศบาลตำบลจำปาขันได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง ประจำปีงบประมาณ 2563  ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลจำปาขัน  

เทศบาลตำบลจำปาขันได้จัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (บิ๊กคลีนนิ่งเดย์) ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ณ บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจำปาขัน หอประชุมเทศบาลตำบลจำปาขัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะเหียะ และตลาดเทศบาลตำบลจำปาขัน

เทศบาลตำบลจำปาขันได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (ผู้สูงวัยพาใจเป็นสุข) ประจำปีงบประมาณ 2563  ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลจำปาขัน และจังหวัดสกลนคร

จัดเก็บภาษี

คำถามที่พบบ่อย