ประกาศเทศบาลตำบลจำปาขัน

เรื่องงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559  

ลงชื่อ นายเดช  มาหินกอง 

นายกเทศมนตรีตำบลจำปาขัน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page