ประกาศเทศบาลตำบลจำปาขัน

เรื่องงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  

ลงชื่อ นายเดช  มาหินกอง 

นายกเทศมนตรีตำบลจำปาขัน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page