ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐที่มารับบริการหรือติดต่อหน่วยงานภายในของเทศบาลตำบลจำปาขันร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลจำปาขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ระหว่างวันที่ 1 - 31  พฤษภาคม 2562

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/29sap6

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page