ประกาศเทศบาลตำบลจำปาขัน

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน มิถุนายน 2559

ลงชื่อ นายเดช มาหินกอง

นายกเทศมนตรีตำบลจำปาขัน