เทศบาลตำบลจำปาขัน จัดโครงการฝึกอาชีพอบรมอาชีพกลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในวันที่ศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลจำปาขัน