เทศบาลตำบลจำปาขัน จัดโครงการฝึกอาชีพอบรมอาชีพกลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในวันที่ศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลจำปาขัน

ประกาศเทศบาลตำบลจำปาขัน

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน มิถุนายน 2559

ลงชื่อ นายเดช มาหินกอง

นายกเทศมนตรีตำบลจำปาขัน